CZYTELNIA - Joanna M. Moczydłowska

prof. zw. dr hab.
Joanna M. Moczydłowska
Przejdź do treści
WYKAZ PUBLIKACJI DO POBRANIA
 1. J.M. Moczydłowska, J. Talaśka, Kariera menedżerska kobiet na polskim rynku pracy, MiR, 2022
 2. J.M. Moczydłowska, Praca w systemie home office w opinii wybranych grup menedżerów, Zeszyty Naukowe EUK, 2021, nr 1
 3. J.M. Moczydłowska, A. Kwoka,  Rzecznictwo pracowników - pracownicy w roli ambasadorów marki, MiR, 2021, nr 8
 4. J.M. Moczydłowska, J. Sadkowska, Project Culture as a Key Project Succee Factor The Perspective of Polish Project Managers, WSEAS 2021
 5. J.M. Moczydłowska, M.Wiacek, THE CONDITIONING OF CHANGE MANAGEMENT THE PERSPECTIVE OF MANAGERIAL STAFF
 6. J.M. Moczydłowska, K. Leszczewska, THE EXPERIENCES OF POLISH  MANAGERIAL STAFF
 7. J.M. Moczydłowska, Inicjatywa pracowników jako element zachowań obywatelskich. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE. Wydawnictwo SAN. 2018.Tom XIX. Zeszyt 8. Część 1.
 8. J.M. Moczydłowska, Motywowanie pracowników do zachowań kreatywnych – perspektywa kadry menedżerskiej, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, zeszyt nr 161, s. 123-132.
 9. J.M. Moczydłowska, K. Leszczewska, Manager’s Authority – the experiences of Polish managerial staff, eds. Marta Bozina Beros, Nicholas Recker, Melita Kozina, Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw, Roma 2018, 27rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2018: Book of Proceedings, s. 294-302.
 10. J.M. Moczydłowska, M. Wiącek, The conditioning of change management – the perspective of managerial staff, eds. Mislav Ante Omazic, Vlasta Roska, Aleksandra Grobelna, Development and Entrepreneurship Agency, University North, Croatia; University of Warsaw,  28th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Paris, 19-20 April 2018, s. 90-97.
 11. J.M. Moczydłowska, M. Woydyłło, Toxic organizational leadership theoretical analysis, [in] Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, Conference Proceedings, 3th International Scientific Conference on Economic and Social Development, Belgrad 2017, s. 23-29.
 12. J.M. Moczydłowska, Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2017, nr 3-4, s. 9-21.
 13. J.M. Moczydłowska, J. Szydło, Gender Stereotypes Versus the Characteristics of Management Style of Men and Women - The Perspective of Business Fields, eds. Marijan Cingula, Mirosław Przygoda, Kristina Detelj; Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, University North, University of Warsaw, Madrit 2017, 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development: ESD’2017 : Book of Proceedings, s. 10-19.
 14. J.M. Moczydłowska, Justice as an axiological criterion in the evaluation of the compensation system, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie" 2017, nr 75, s. 213-224.
 15. J.M. Moczydłowska, Paradoksy w zarządzaniu kapitałem ludzkim w ocenie menedżerów, „Nauki o Zarządzaniu” 2016, nr 2 (27), s. 130-138.
 16. J.M. Moczydłowska, J. Szydło, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w ocenie studentów polskich i ukraińskich – analiza porównawcza, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 9, część 2, s. 203-222.
 17. J.M. Moczydłowska, The Reserve Staff as the Tool of Personnel Policy in Managers’Evaluation (on the Grounds of Results of Qualitative Research), “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 1, część 2, s. 179-188.
 18. J.M. Moczydłowska, Postawy narcystyczne jako źródło dysfunkcji w zarządzaniu organizacją – ujęcie teoretyczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, zeszyt 4, część 3, s. 259-268.
 19. J.M. Moczydłowska, Organisational reasons of job burnout,  „Economics and Management” 2016, vol. 8, nr 2, s. 7-13.
 20. J.M. Moczydłowska, Bariery zaangażowania organizacyjnego pracowników ochrony zdrowia w ocenie kadry kierowniczej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2016, nr 1, s. 171-181.
 21. J.M. Moczydłowska, Zarządzanie pracownikami z grupy 55+ jako element zarządzania wiekiem – wybrane aspekty, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 29 – 36.
 22. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Empowerment in management practice – the experience of polish enterprises, International Journal of Research Science & Management, 2015 no 2 (7), s. 15-19
 23. J.M. Moczydłowska, K. Kowalewski, Stereotyp pracownika 50+ jako potencjalne źródło zachowań dyskryminacyjnych, „Modern Management Review” 2015, nr 2, vol. XX, s. 71-81.
 24. J.M. Moczydłowska, EMPOWERMENT – nowe spojrzenie na aktywowanie potencjału ludzkiego organizacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” 2014, nr 1, s. 71-78.
 25. J.M. Moczydłowska, Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 11, część I, s. 181-192
 26. J.M. Moczydłowska, Sources of difficulties in employee relationship management (in assessment of the managerial staff), [in:]Evaluation of people and products features, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (red.), Publisher University of Maribor, Celje 2014, s. 89-98.
 27. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Motivating managers – expectations and reality (Polish experiences), „Journal Acta Oceanomica Selye” 2014, vol. 3 nr 2, s. 186 – 196.
 28. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Cultural context of motivating employees, [in:] Catching up new ideas: management, economics and low, Kauno Kolegija University of Applied Science, Kauno 2014, s. 134-138.
 29. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Organization’s Energy Management – a New Trend in Theory and Practice of Management, [in:] Management and Managers Facing Challengers of the 21st Centry, F. Bylok, I. Ubrežiová, L. Cichobłaziński (ed.), Szent Istvan Egyetemi Kiado Nonprofit Kft., Gödöllö (Hungary) 2014, s. 64-71.
 30. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Professional competencies of candidates for employees in the assessment of employers (based on the example of the entrepreneurs from machine industry), “Polish Journal of Management Studies” 2014, vol. 9, s. 168 – 178.
 31. J.M. Moczydłowska, Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy (na przykładzie województwa podlaskiego), „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2014, nr 2 (45), s. 117 – 130.
 32. J.M. Moczydłowska, Employees’ commitment management in the assessment of managers (based on the results of quality research), [in:] Toyotarity. People, processes, quality improvement, S. Borkowski, R. Stasiak-Betlejewska (ed.), Aeternitas Publishing House, Alba Iulia 2013, s. 29-39.
 33. J.M. Moczydłowska, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, praca zbiorowa pod redakcją J.S. Kardasa, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2012, s. 108 – 119.
 34. J.M. Moczydłowska, Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, [w:] Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa pod redakcją S. Partyckiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 346-355.
 35. J.M. Moczydłowska, U. Widelska, Employer branding as a modern tool of enterprises image management (based on the example of Podlasie companies), [in:] Human Capital and Corporate Responsibility, F. Bylok, L. Cichobłaziński (ed.), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2013, s.157-166
 36. J.M. Moczydłowska, Paradygmaty zarządzania - weryfikacja w dobie kryzysu, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, B. Domańskiej-Szarugi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010, s. 103-111.
 37. J.M. Moczydłowska, Zaufanie jako determinanta relacji przedsiębiorcy – przedstawiciele administracji publicznej, „Zarządzanie i Finanse” 2012, nr 4, część 2, s. 75-86.
 38. J.M. Moczydłowska, Motivating employees to creative behaviours in the practice of polish small and medium enterprises, [in:] Human Potential Management in a Company. Communication, S. Borkowski, R. Bobàk (ed.) Tomas Bata University in Zlin, 2011, s. 52-61, ISBN: 978-80-7454-088-2
 39. J.M. Moczydłowska, Efektywność zarządzania kapitałem ludzkim jako element efektywności organizacyjnej, [w:] Efektywność organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska, A. Marciniuk-Kluski, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa 2013, s. 183 – 192.
 40. J.M. Moczydłowska, Partycypacja pracowników w zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem (na podstawie badań w Polsce północno-wschodniej), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług.” 2011, nr 62, s. 373-380.
 41. J.M. Moczydłowska, Talent Management: Theory and Practice of Management. The Polish Experience, „International Journal of Business, Management and Economic Research” 2012, Vol 3 (1) , s. 432-438, ISSN: 2229 - 6247
 42. J.M. Moczydłowka, Przedsiębiorczość - perspektywa behawioralna, [w:] Behawioralne determinanty przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, praca zbiorowa pod redakcją P. Kulawczuka, A. Poszewieckiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 133-145.
 43. J.M. Moczydłowska, Prokreatywny system motywowania jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 114, s. 71-80. (lista czasopism punktowanych MNiSW z 2012 – 7 pkt)
 44. J.M. Moczydłowska, Polityka płacowa w małych i średnich przedsiębiorstwach w czasie światowego kryzysu ekonomicznego (wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w północno-wschodniej Polsce), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH”, Zeszyt Naukowy nr 109, 2011, s. 136-147
 45. J.M. Moczydłowska, Kreatywność pracowników jako potencjalne źródło wartości przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia” 2011, nr 685, s. 529-536.
 46. J.M. Moczydłowka, Aktywność zawodowa człowieka w perspektywie jego rozwoju społecznego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach” 2006, nr 1 (2), s. 87-94.
 47. J.M. Moczydłowska, Rozwój przedsiębiorstwa w koncepcji Positive Organizational Scholarship. Doświadczenia przedsiębiorstw polskich, [w:] Zarządzanie – teoria, praktyka i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją J. Adamczyka, H. Hall, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, s. 251-260.
 48. J.M. Moczydłowska, Doskonalenie wiedzy zawodowej jako element zarządzania kompetencjami w sektorze administracji publicznej, [w:] Kooperacje organizacji publicznych, praca zbiorowa pod redakcją W. Kieżuna, A. Letkiewicza, J. Wołejszo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2011, s. 533-544.
 49. J.M. Moczydłowka, Empowerment – upodmiotowienie we wspólnocie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2013, nr 11, s. 15-23.
 50. J. M. Moczydłowska, Professional psychological challenges in the perception of managers, [in:] Toyotarity. Human Resources Management, S. Borkowski, J. Rosak-Szyrocka (ed.), Publisher University of Maribor, Celje 2012, s. 142-158.
 51. J. M. Moczydłowska, Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2013, nr 4 (42), s. 162-171.

Wróć do spisu treści