O MNIE - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Profesor nadzwyczajna Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca MBA oraz MBA w ochronie zdrowia, doradca personalny, konsultant, trener.


Pełnione funkcje: 
    • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
• Od 30 września 2015 - Zastępca prezesa zarządu TNOiKu Oddział Białystok
• Kierownik studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uczelni Łazarskiego w Warszawie
• W latach 2013 – 2015 kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego
• W latach 2012 – 2015 - zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
• 2011 - redaktor naczelna kwartalnika „Przedsiębiorstwo i Rynek”

Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, nowych koncepcji zarządzania ludźmi, a zwłaszcza zarządzania talentami, zarządzania relacjami, motywowania i budowania zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu. Członek rad naukowych licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, w tym International Conference on Computer Systems and Industrial Management Applications, Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENTIME „Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania”, Konferencji „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego”.

Ekspert w projektach badawczych:
• 2014 - ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups – projekt międzynarodowy mający na celu monitorowanie procesów integracyjnych imigrantów z grup szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiety, ofiary handlu ludźmi) - ekspert, współautorka raportu. Kierownik zadania badawczego: Procesy integracyjne imigrantek na polskim rynku pracy.
• 2012 - Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009-2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, podziałania 8.1.4 Przewidywania zmiany gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Instytut Badań i Analiz Vivade - redaktor naukowy raportu.
• 2012 – Projekt „Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami” realizowany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Securus ze środków NCBiR – badania satysfakcji zawodowej policjantów oraz stanu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji – ekspert
• 2010 – 2011 Ewaluacja systemu zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta Ełku w ramach projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” - kierownik zadania badawczego, autorka raportu


Staże zagraniczne:
1. Wrzesień 2006 - Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Bocconi w Mediolanie – badania nad kształceniem ustawicznym menedżerów oraz systemem zarządzania szkołą wyższą.
2. Wrzesień 2008 – staż we włoskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach kształcenia ustawicznego – badania nad metodami diagnozowania i doskonaleniem kompetencji zawodowych oraz organizacji systemu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i socjalnymi.

Działalność społeczna:
• członek honorowy Fundacji „Europa Donna”.
• w kadencji 2006-2010 Radna Powiatu Monieckiego (przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego