O MNIE - Joanna M. Moczydłowska

prof. zw. dr hab.
Joanna M. Moczydłowska
Przejdź do treści
Profesor tytularny w dziedzinie nauk społecznych. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie psychologia, habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, wykładowca w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizacja: zarządzanie kapitałem ludzkim oraz psychologia organizacji. Nauczyciel akademicki, autorka licznych programów studiów podyplomowych i wykładowca EMBA, MBA HR oraz MBA w ochronie zdrowia. Doradca personalny, konsultant, trener.
Pełnione funkcje:
 • Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Kierownik Katedry Zarządzania, Ekonomii i Finansów, Wydział Inżynierii Zarządzania PB
 • Kierownik studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz Menedżerskich studiów podyplomowych dla inżynierów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
 • W latach 2013 – 2015 kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego
 • Redaktor naczelna kwartalnika naukowego „Akademia Zarządzania”; w latach 2012 – 2015  zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Przedsiębiorstwo Przyszłości”
 • Autorka licznych prac naukowych i popularno-naukowych dotyczących, między innymi, nowych koncepcji zarządzania ludźmi, a zwłaszcza zarządzania talentami, zarządzania relacjami, motywowania i budowania zaangażowania pracowników, zarządzania kompetencjami zawodowymi, roli intuicji i kreatywności w zarządzaniu.
 • Członek rad naukowych licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych, w tym International Conference on Computer Systems and Industrial Management Applications, Międzynarodowej Konferencji Naukowej ENTIME „Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce – ryzyko i wyzwania”, Konferencji „Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego”.
Ekspert w projektach badawczych:
 • 2015 - Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology, NANO2ALL; program Horyzont 2020 Call H2020-NMP-CSA-2015
 • 2014 - ASSESS: Integration of Vulnerable Migrant Groups – projekt międzynarodowy mający na celu monitorowanie procesów integracyjnych imigrantów z grup szczególnie wrażliwych (dzieci, kobiety, ofiary handlu ludźmi) - ekspert, współautorka raportu. Kierownik zadania badawczego: Procesy integracyjne imigrantek na polskim rynku pracy.
 • 2012 - Projekt Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, Badanie losów zawodowych absolwentów szkół wyższych województwa podlaskiego kierunków informatycznych, turystycznych i medycznych, którzy ukończyli naukę w latach 2009-2011, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, podziałania 8.1.4 Przewidywania zmiany gospodarczej, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Instytut Badań i Analiz Vivade - redaktor naukowy raportu.
 • 2012 – Projekt „Model optymalizacji organizacji zarządzania Policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami” realizowany przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe Securus ze środków NCBiR – badania satysfakcji zawodowej policjantów oraz stanu zarządzania zasobami ludzkimi w Policji – ekspert
 • 2010 – 2011 Ewaluacja systemu zarządzania kadrami w Urzędzie Miasta Ełku w ramach projektu „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” - kierownik zadania badawczego, autorka raportu
Staże zagraniczne:
 • Uniwersytet Katolicki w Mediolanie, Uniwersytet Bocconi w Mediolanie – badania nad kształceniem ustawicznym menedżerów oraz systemem zarządzania szkołą wyższą.
 • Staż we włoskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach kształcenia ustawicznego – badania nad metodami diagnozowania i doskonaleniem kompetencji zawodowych oraz organizacji systemu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i socjalnymi.
Działalność społeczna:
 • Członek honorowy Fundacji „Europa Donna”.
Wróć do spisu treści