KSIĄŻKI - Moczydłowska Joanna

Idź do spisu treści

Menu główne:

Patologie i dysfunkcje w organizacji   
Autor: Joanna M.Moczydłowska;K.Kowalewski. Wydawnictwo: Difin;  Rok wydania: 2019. 
Zaprezentowana problematyka jest niezwykle doniosła dla współczesnego zarządzania, ponieważ organizacja, która chce skutecznie konkurować na rynku musi być organizacją zdrową, to znaczy wolną od dysfunkcji i patologii. Jest to możliwe w sytuacji, gdy kadra menedżerska ma głęboką świadomość stref, gdzie te dewiacje mogą wystąpić oraz ich potencjalnych źródeł. Określenie złożonych i zróżnicowanych przyczyn, dostarczenie wskaźników diagnostycznych oraz wskazanie sposobów zapobiegania patologiom i dysfunkcjom jest niekwestionowanym sukcesem Autorów (…). Praca jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników. Są pośród nich przedstawiciele świata nauki, nauczyciele akademiccy, studenci, ale także menedżerowie – praktycy. Wszyscy adresaci omawianej publikacji odniosą korzyści z jej lektury, dlatego też praca wypełnia swoistą misję. Uświadomienie zagrożeń zawsze pociąga za sobą możliwości zapobiegania lub chociaż minimalizowania niszczącej siły patologii organizacyjnej - dr hab. Barbara Mazur, prof. Politechniki Lubelskiej: 

ORGANIZACJA INTELIGENTNA GENERACYJNIE  SPIS TREŚCI          
Autor: Joanna M.Moczydłowska. Wydawnictwo: Difin;  Rok wydania: 2018. 
Jest to, według mojej wiedzy, pierwsza monografia na polskim rynku wydawniczym z tego zakresu, a zatem Autorce należy pogratulować wyboru problematyki badawczej. Autorka nie tylko przeniosła na grunt polski nazwę: inteligencja generacyjna, ale opracowała sposób diagnozy stopnia rozwoju tego rodzaju inteligencji dla organizacji, co jest znaczącym wkładem w zarządzanie multigeneracyjnością - zagadnieniem bardzo ważnym z uwagi na istniejące uwarunkowania demograficzne (współfunkcjonowanie na rynku pracy po raz pierwszy aż tylu pokoleń). Zaproponowany, złożony z wielu cząstkowych narzędzi, sposób diagnozy inteligencji generacyjnej organizacji przetestowała w praktyce, co ma nawet większe znaczenie niż uzyskane (dotyczące bardzo szczegółowych aspektów) wyniki badań empirycznych ze względu na inspirację i źródło porównań metodycznych dla innych autorów".  prof. zw. dr hab. Anna Lipka

Relacje jako kapitał organizacji  SPIS TREŚCI          
AutorzyAnna Korombel, Agnieszka Bitkowska, Joanna M.Moczydłowska. Wydawnictwo: Difin;  Rok wydania: 2017. 
Książka wskazuje na znaczenie relacji jako źródła wartości i przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Ukazuje miejsce relacji budowanych z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi w strukturze kapitału niematerialnego organizacji.W załącznikach do publikacji zaprezentowano zarządzanie relacjami z klientami w ujęciu praktycznym w odniesieniu do następujących podmiotów: banku, międzynarodowego przedsiębiorstwa z sektora farmaceutycznego, przedsiębiorstwa transportowego, przedsiębiorstwa z branży kosmetycznej oraz międzynarodowego przedsiębiorstwa z branży odzieżowej.Książka przeznaczona jest dla kadry menedżerskiej, przedsiębiorców, studentów szkół wyższych (w tym studiów podyplomowych), konsultantów zajmujący się problemami zarządzania relacjami z klientami oraz wewnątrz organizacji.

Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzykiem - apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych  SPIS TREŚCI          
AutorzyAnna Korombel, Agnieszka Bitkowska, Joanna M.Moczydłowska. Wydawnictwo: Politechniki Częstochowskiej;  Rok wydania: 2016. 
Analiza definicji ryzyka pozwala na wyodrębnienie kilku ich grup. Pierwsza z nich definiuje ryzyko w kategoriach decyzji podejmowanych dla osiągnięcia określonych celów (ryzyko jako niepewność związana z wynikami określonych decyzji). Druga grupa definicji zwraca uwagę na informacyjny charakter przyczyn powstawania ryzyka (ryzyko oznacza, że wskutek niepełnej informacji podejmowane są decyzje, które nie są optymalne z punktu widzenia przyjętego celu). Trzecia grupa konkretyzuje zasadnicze przejawy ryzyka w działalności przedsiębiorstw (ryzyko jako niepewność co do rozkładu prawdopodobieństwa przyszłego dochodu). Często można też spotkać się z definicjami utożsamiającymi ryzyko z jego probabilistycznymi lub statystycznymi miarami (ryzyko jako odchylenie standardowe strumieni pieniężnych netto generowanych przez dany podmiot gospodarczy). Wskazujemy na tę różnorodność definicji, by uzasadnić, że możliwe, a nawet konieczne jest analizowanie ryzyka z wielu różnych perspektyw. W tej publikacji jest to perspektywa apetytu na ryzyko, ryzyka personalnego oraz zarządzania ryzykiem w ujęciu procesowym.   

Doskonalenie kompetencji zawodowych w profesjonalnie zarządzanej organizacji  SPIS TREŚCI          

Autorzy: Moczydłowska Joanna M., Serafin Krystyna; Wydawnictwo Naukowe SOPHIA;  Rok wydania: 2016
Wychodząc od stosunkowo dobrze rozpoznanych potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji oczekiwanych od pracowników autorki tej publikacji postawiły sobie pytanie, jakie metody, formy i narzędzia rozwoju i doskonalenia kompetencji, w tym bardzo ważnych kompetencji psychospołecznych czy menedżerskich ma do dyspozycji współczesna organizacja? Jak zmieniło się podejście do procesu rozwoju pracowników i współodpowiedzialności organizacji za ten rozwój? Jak motywować pracowników do korzystania z możliwości rozwojowych, które stwarza im organizacja?   KSIĘGARNIA 

NOWE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA LUDŹMI    SPIS TREŚCI          RECENZJE


Autorzy: Moczydłowska Joanna M., Kowalewski Karol;   Rok wydania: 2014
Bardzo dynamiczne, skokowe zmiany zachodzące w świecie współczesnych organizacji powodują, że przedstawiciele nauk o zarządzaniu, a także praktycy biznesu poszukują nowych rozwiązań wspierających efektywność organizacyjną. Rosnąca konkurencja, niepewność, kolejne fale kryzysu gospodarczego oraz niespotykany w historii świata przyrost wiedzy i rozwój nowych technologii – to tylko przykłady czynników wyjaśniających wzmożone zainteresowanie rozwojem nauki zarządzania i profesjonalizacją praktyki zarządzania. Skutkuje ono próbą konstruowania wciąż nowych koncepcji zarządzania, które będą w sposób rzetelny i trafny opisywały rzeczywistość organizacyjną. W prezentowanej publikacji Autorzy omówili koncepcje zarządzania, które powstały w ostatnich latach (na przykład koncepcja pozytywnej organizacji) lub w sposób istotny uległy modyfikacji (jak koncepcja zarządzania talentami). Książka adresowana jest nie tylko do środowiska nauki czy do studentów kierunków społecznych, ale przede wszystkim do praktyków zarządzania. Prezentowane koncepcje mogą być wartościowym źródłem inspiracji do tworzenia organizacji jako miejsca pracy „z wyboru” dla najbardziej wartościowych, bo zaangażowanych, utalentowanych i lojalnych pracowników.   KSIĘGARNIA 

ODDZIAŁYWANIE NA PERSONEL SŁUŻB MUNDUROWYCH   SPIS TREŚCI 
AutorzyBolesław Rafał Kuc, Zbigniew Ścibiorek, Joanna Moczydłowska, Andrzej Letkiewicz, Rok wydania  2014


Dokonujące się w Polsce w ostatnich kilkunastu latach zmiany w sektorze publicznym, wdrażane są, podobnie jak w innych krajach, poprzez dwa zazębiające się procesy: dążenie do sprawniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych oraz do większej demokratyzacji tego sektora. Celem naszego opracowania jest wykazanie, że ogólne zasady teorii organizacji i zarządzania mają zastosowanie w służbach mundurowych. Choć są te organizacje silnie zhierarchizowane, w zarządzaniu i dowodzeniu dominują bezokoliczniki, to w owych dziewięciu służbach są ludzie i to niezależnie, jakim mianem się ich określa. W ludziach tych drzemią pokłady aktywności, innowacyjności i kreatywności. Rzecz jednak w tym, aby dotrzeć do nich i ten "zamrożony" kapitał intelektualny uruchomić.  KSIĘGARNIA

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI   SPIS TREŚCI

Autor: Joanna Moczydłowska     Rok wydania 2010


W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie każdego rozdziału. Umożliwia on studentom sprawdzenie swojej wiedzy, a dydaktykom tworzenie testów egzaminacyjnych. Walor utylitarności książki podnoszą również załączniki zawierające studia przypadków, na podstawie których można śledzić praktyczną implementację wybranych zagadnień kadrowych. KSIĘGARNIA

ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO

SPIS TREŚCI 

Autrorzy: Magdalena K. Gąsowska, Joanna M.Moczydłowska (red.)  Rok wydania 2010


Obiektywne procesy wzrostu dynamiki otoczenia sprawiają, iż w naukach ekonomicznych coraz więcej miejsca poświęca się właśnie kwestiom adaptacyjności organizacji. Ostatnio szczególnie jaskrawym przejawem zmian w otoczeniu stał się kryzys gospodarczy i jego wielowymiarowe konsekwencje dla funkcjonowania gospodarek narodowych i przedsiębiorstw. W tym kontekście temat publikacji, jak i jej podstawowy cel, określony we wstępie jako wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu teorii i praktyki w zakresie dostarczenia skutecznych narzędzi przeciwdziałających skutkom kryzysu gospodarczego, należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.

(...) recenzowaną publikację pt. "Adaptacyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego" pod redakcją naukową Magdaleny K. Gąsowskiej i Joanny M. Moczydłowskiej można ocenić wysoko pod względem naukowym. Dodatkowego podkreślenia wymaga aktualność opracowania oraz jego walory z punktu widzenia praktyki gospodarczej. W świetle powyższego książkę należy jednoznacznie rekomendować do wydania. Z recenzji prof. dra hab. Bogusława Plago KSIĘGARNIA

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE. PODRĘCZNIK AKADEMICKI- SPIS TREŚCI

Autorzy: Bolesław R. Kuc Joanna M. Moczydłowska    Rok wydania 2009 


Autorzy rozpoczynają swoje analizy od problematyki psychologicznej dotyczącej jednostki w organizacji. Podejmują ważne zagadnienia związane z osobowością człowieka, sferą jego emocji i motywacji. Ciekawie prezentują zagadnienia związane z procesem podejmowania decyzji. Następnie – głównie w oparciu o wiedzę socjologiczną i dorobek psychologii społecznej – rozważają determinanty zachowań w grupie w kontekście tak istotnych problemów, jak mechanizmy dynamiki grupowej, konflikt, komunikacja interpersonalna oraz reakcje na zmiany. Opracowanie zamyka przejście na poziom całej organizacji: struktur, celów, sposobu sprawowania władzy, kultury organizacyjnej, kontekstu etycznego zachowań organizacyjnych. KSIĘGARNIA

INNOWACYJNE METODY I TECHNIKI ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Jan Komorowski, Joanna M. Moczydłowska  (red.)   Rok wydania 2009


Problematyka innowacji od wielu lat stanowi atrakcyjny obszar badań naukowych i zainteresowań przedstawicieli nauk o zarządzaniu. Pionierskie prace o innowacyjności, w nurcie zapoczątkowanym przez J.A. Schumpetera, koncentrowały się wokół podstawowych relacji czynników wytwórczych, kreowania nowych produktów i zagadnień rozwoju naukowo-technicznego. Obecnie innowacje rozpatruje się bardzo szeroko obejmując tym pojęciem nowatorskie zmiany także w instrumentach i sposobach zarządzania przedsiębiorstwem. W polskich przedsiębiorstwach jest to wiedza często deficytowa i wielce pożądana. Innowacje traktujemy tu jako czynnik dynamizujący procesy rozwojowe w przedsiębiorstwie, przynoszący efekty mnożnikowe we wszystkich obszarach nakładów i efektów, jako nośniki nowoczesności, aktywizacji zespołów. To właśnie innowacyjne metody i techniki zarządzania ograniczają zjawisko alienacji, podnoszą jakość stosunków interpersonalnych w przedsiębiorstwie i kulturę organizacji, przybliżają nas do przyszłości.

ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI ZAWODOWYMI A MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW SPIS TREŚCI       PEŁNA WERSJA KSIĄŻKI DO POBRANIA PDF

Autor: Joanna M. Moczydłowska. Rok wydania: 2008


Celem pracy jest: 1. Krytyczna analiza teorii kompetencji i zarządzania kompetencjami prowadząca do rozstrzygnięcia dylematów i sprzeczności definicyjnych oraz terminologicznych. Ustalenie relacji problematyki kompetencji do teorii kapitału ludzkiego, kapitału intelektualnego, zarządzania wiedzą oraz zarządzania talentami. Synteza i porządkowanie dorobku nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania kompetencjami i kompetencyjnych systemów motywowania. 2. Próba stworzenia modelu kompetencyjnego systemu motywowania syntetyzującego teorie motywowania, w tym zintegrowany model motywacji. Opracowanie autorskiego modelu kompetencyjnego systemu motywowania uwzględniającego wzajemne oddziaływanie kompetencji pracowników i strategii organizacji. 3. Konfrontacja teorii z praktyką - analiza uwarunkowań, przebiegu i skutków wykorzystania metod właściwych dla zarządzania kompetencjami w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi wybranych przedsiębiorstw (studium przypadków). Diagnoza mocnych i słabych stron systemów ZKZ w badanych organizacjach, analiza porównawcza. KSIĘGARNIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Autorzy: Moczydłowska Joanna, Pacewicz Izabela     Rok wydania 2007

Głównym adresatem niniejszej publikacji jako podręcznika są studenci szkół wyższych, nauczyciele przedmiotu "przedsiębiorczość" i ci, którzy dopiero zamierzają w sposób profesjonalny prowadzić działalność gospodarczą. Społeczność wymienionych grup winna zrozumieć istotę przedsiębiorczości wszechstronnie. Sposób prezentacji idei związanych z przedsiębiorczością w oparciu o poprawność naukową, wartościowe i syntetyczne wywody oraz jasny, zrozumiały i przekonujący język to cenne walory publikacji świadczące o jej przydatności dla potrzeb dydaktycznych. zwiń opis. KSIĘGARNIA

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  SPIS TREŚCI

Autor: Joanna M. Moczydłowska        Rok wydania 2006


  Od zarania dziejów człowiekowi towarzyszy instynkt kooperacji i potrzeba organizacji działań zespołowych. Procesy te uległy szczególnemu nasileniu w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że świat współczesny stał się "światem organizacji". Stąd niesłabnące zainteresowanie naukowców i praktyków - członków różnych organizacji - problematyką zachowań organizacyjnych. A jest to problematyka złożona i wybitnie interdyscyplinarna. Każdy, kto podejmuje wysiłek zmierzenia się z różnorodnymi uwarunkowaniami i przejawami zachowań ludzi w organizacjach i organizacji względem siebie, stoi przed koniecznością przekraczania granic wyznaczonych przez jedną konkretną dziedzinę czy dyscyplinę naukową. 

PSYCHOLOGIA HANDLU   SPIS TREŚCI
Autor: Joanna Moczydłowska   Rok wydania 2004


„Psychologia handlu" ma na celu przybliżenie studentom kierunku Zarządzanie i Marketing oraz praktykom marketingu różnorodnych psychologicznych uwarunkowań działalności handlowej z punktu widzenia obu stron tego procesu: klienta i przedsiębiorstwa (firmy, organizacji). Publikacja ta w żadnym wypadku nie może być traktowany jako instruktaż uczący manipulowania klientami. Wiele miejsca poświęcono tu na omówienie etycznych aspektów wykorzystywania wiedzy psychologicznej w praktyce marketingowej.

PROFILAKTYKA W SZKOLE DLA MŁODZIEŻY NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE

Autorzy: Joanna Moczydłowska,Izabela Pełszyńska. Rok wydania 2004

Książka poświęcona resocjalizacji uczniów w szkole. Szczególnie podejmuje problematykę agresji, uzależnień, przynależności do subkultur i sekt religijnych. Celem tego opracowania jest dostarczenie pracownikom pedagogicznym szkół i placówek źródła praktycznych wskazówek, w jaki sposób diagnozować problemy, jak pracować z młodzieżą, by oferta zajęć była dla niej interesująca i jednocześnie spełniała podstawowe kryteria skuteczności, czyli prowadziła do zmniejszania skali zachowań nieakceptowanych społecznie. 

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego